Drottninggatan 184
Helsingborg

+46 705 21 23 73

Nyhetsbrev

Fyra nya biobaserade projekt som fokuserar på cirkulär design

Fyra nya biobaserade projekt, varav tre med förpackningsanknytning och samtliga med fokus på cirkulär design, har beviljats av det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation.

(2023-01-05) BioInnovation skriver att design är A och O för att nya biobaserade produkter, komponenter och material ska passa in i en cirkulär bioekonomi. Cirkulär design innebär att de har anpassad livslängd och att de är möjliga att reparera, renovera, återanvända eller återvinna. BioInnovation har beviljat fyra nya projekt med fokus på just det.

Ökande krav och behov från samhälle och konsumenter på produkter och lösningar med minskad klimatbelastning, en övergång från fossila till biobaserade råvaror, samt ett mer effektivt resursutnyttjande genom ökad cirkularitet. Det utgör grunderna för BioInnovations utlysning ”Design för cirkularitet av biobaserade produkter, komponenter och material.
Utlysningen stödjer projekt som avser utveckling av nya biobaserade produkter, komponenter och material designade för att passa in i en cirkulär bioekonomi.

Per Edström är programchef för BioInnovation. (Bild BioInnovation)

”EU har i sin handlingsplan för cirkulär ekonomi pekat på att upp till 80 procent av produkters miljöpåverkan kan avgöras under designfasen. Vi ser ökande krav och behov från samhälle och konsumenter på produkter med minskad klimatbelastning, en övergång från fossila till biobaserade råvaror, samt ett mer effektivt resursutnyttjande genom ökad cirkularitet. Design för cirkularitet behöver bli det normala”, säger Per Edström, programchef för BioInnovation.

”De beviljade projekten bidrar starkt till utveckling av nya innovativa sätt att använda biobaserade råvaror i produkter som till exempel lim och plast. De utgör ett viktigt steg i omställningen genom ökad andel biobaserade material och ökad återvinningsbarhet”, säger Sverker Danielsson, biträdande programchef för BioInnovation.

Här är de fyra beviljade projekten:

* Design av framtidssäkra biobaserade förpackningar för ökad cirkularitet

Holmen Iggesund och Yangi samarbetar kring fiberbaserade kosmetikaförpackningar, tillverkade med torrformningsteknik. (Bild Holmen Iggesund)

Projektet fokuserar på att utveckla kunskap och metoder kopplat till barriärkemi och formning av fiberbaserade förpackningar med målsättningen att nå en 100 procent biobaserad lösning som uppfyller marknadens krav på ökad cirkularitet, resurseffektivitet, attraktiv design och formbarhet. Cellulosabaserade förpackningar har potential att ersätta 40 procent av alla hårda plastförpackningar, vilket handlar om miljoner ton per år.

”Det finns tydliga gap för skapandet av cirkulära förpackningslösningar genom hela värdekedjan, från grundläggande forskning och hela vägen ut till marknaden. Målet med samarbetet är att bidra till en snabbare omställning mot biobaserade förpackningskoncept. Detta genom att säkerhetsställa och öka kompetensen genom hela kedjan, vilket ger projektet stor relevans för ökad cirkularitet inom industrin. För att brygga de existerande gapen, har vi utformat konsortiet med deltagare från de största segmenten i värdekedjan för att bidra till att föra hela industrin framåt”, säger projektledare Adam Johansson, Yangi AB.

Total budget: 7,7 miljoner kronor.
Deltagare: Yangi, Holmen Iggesund, Solenis, Fiber-X, FutureLab & Partners, KTH och Lunds tekniska Högskola (LTH) samt varumärksägare inom olika målsegment.

* Reflows – Cirkulära, biobaserade produkter av proteinrika restströmmar från bryggerier

Uttjänt jäst från ölbryggning kan bli till biobaserat förpackningslim. Bilden visar jästpartiklar och svampsporer. (Bild Spendrups/Eye of Science)

Projektet vill bidra i omställningen till en biobaserad samhällsekonomi genom valorisering av en underutnyttjad ström (uttjänt jäst) och tillgängliggörande av ett biobaserat alternativ till råvara (jästprotein). I ett första steg används råvaran för tillverkning av limmade träprodukter och förpackningar, och på längre sikt skulle det kunna användas bland annat till bindemedel för 3D-printing och djurfoder.

”Uttjänt jäst är en proteinrik restström som kontinuerligt uppstår i vår ölbryggning. Den har traditionellt gått till bönder där den använts som grisfoder eller som jordförbättring, men i det här projektet ska vi utforska om det också finns andra användningsområden. I bästa fall kan vi knyta ihop en hel värdekedja där lim skapas från vår jäst, som sedan kan användas till våra förpackningar”, säger Jörgen Forsberg, produktionschef på Spendrups Bryggeri i Grängesberg.

”Vi vill utveckla biobaserade alternativ till dagens fossilbaserade och mer resurskrävande limmer. Projektet är ett första steg för effektivt nyttjande av jästrestströmmar. I en förlängning är det också intressant att titta på hur vattnet och lösta näringsämnen skulle kunna tillvaratas och om det utvunna proteinet skulle vara lämpligt som foder. Vi har precis startat upp ett oerhört intressant projekt”, säger projektledare Marielle Henriksson, forskare på RISE.

Total budget: 3 miljoner kronor.
Deltagare: Spendrups Bryggerier AB, Ragn-Sells Recycling AB, Akzo Nobel Adhesives AB, Byggelit AB, DS Smith Packaging Sweden AB och RISE Research Institutes of Sweden AB.

* Material- och produktdesign för återvinningsbara skruvkorkar av fibermaterial

Blue Ocean Closures fiberbaserade skruvkorkar sägs vara de första i världen i sitt slag. (Bild Blue Ocean Closures. Bilden är ett montage)

Varje år tillverkas cirka 2.500 miljarder plastförslutningar globalt, och dessa återvinns endast i begränsad omfattning. Dessutom växer antalet med över tre procent per år. Förslutningar, till exempel skruvkorkar, är ett av de vanligaste plastobjekten som hamnar i hav och natur.
Detta projekt vill flytta fram gränsen för vad som är möjligt att göra med pappersfiber till avancerade förslutningar – en lösning som är biobaserad, nedbrytningsbar och återvinningsbar som papper. Målet är att biobaserade, nedbrytbara skruvförslutningar baserade på pappersfiber ska tillverkas i stor skala till låg kostnad.

”Med projektet ska vi vara en del i den våg som måste till för skapa cirkulära flöden. Ta en runda i mataffären och fundera på hur många korkar/lock av fossil plast som kommer att sluta i atmosfären som koldioxid. Vågen är nödvändig!” säger projektledare Staffan Andersson, Blue Ocean Closures.

Total budget: 8,5 miljoner kronor
Deltagare: Blue Ocean Closures AB, Karlstads universitet och Stora Enso AB.

* Multifunktionell miljövänlig byggskiva baserad på sågverksspån

Projektet kommer att utveckla en ny typ av byggskiva utan lim med potential att öka det årliga värdeutbytet med cirka 330 miljoner kronor per år och skapa en årlig klimatnytta genom att 50.000 ton koldioxid inkluderas i en betydligt längre livscykel jämfört med förbränning.

Total budget: 5 miljoner kronor
Deltagare: Holmen AB, Norra Skog och Luleå tekniska universitet.

——————————————————-
BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram initierat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas inom ramen för den gemensamma satsningen Strategiska innovationsområden samt de intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar. Målet är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster. Läs mer om BioInnovation HÄR.

Jerry Pettersson/JP Press Agency © 2023
jp.press@jppa.one

Related Posts