EUBP hyllar EU:s färdplan kring plasters roll i en cirkulär ekonomi

Bioplastorganisationen European Bioplastics (EUBP) hyllar och berömmer EU-kommissionen för den positiva inställning man nu tagit till bioråvaror och i förlängningen till bioplaster i sin färdplan kring plasters roll i en cirkulär ekonomi.
”Den strategi EU nu förespråkar är nödvändig för att driva plastindustrin till en fortsatt förändring mot en innovativ, hållbar och resurseffektiv ekonomi”, säger EUBP:s ordförande François de Bie (bilden ovan) i en kommentar .

(2017-01-31) ”EU-kommissionens ambitiösa närmande till en cirkulär ekonomi är tydlig i färdplanen, där man påtalar vikten av att biomassa och koldioxid betraktas som alternativa råvaror till fossila material vid tillverkning av plast. Vidare ska olika end-of-life-alternativ utvärderas. Kommissionen konstaterar också att bioplaster med biologiskt nedbrytbara egenskaper kan hjälpa till att avleda organiskt avfall från deponier och bidra till minskat plastläckage i miljön”, framhåller François de Bie.

Principen för cirkulär ekonomi.

EUBP skriver i ett pressmeddelande att man välkomnar att EU-kommissionen ger prioritet till en minskning av plastindustrins koldioxidutsläpp och där ett byte av en betydande del av det konventionella fossila råmaterialet mot växt- eller avfallsbaserade altenativ skulle minska utsläppen av växthusgaser. Påtryckningar från marknaden och olika typer av åtgärder kan driva på en sådan övergång, liksom tillgång på lika villkor till biobaserad råvara inom EU.

EUBP skriver att biologiskt nedbrytbara plaster skapar både intresse och förväntningar. Eftersom färdplanen för plaster ska följa principen för cirkulärt tänkande är det viktigt att titta på de biologiskt nedbrytbarta materialen från en cirkulär synpunkt.
För närvarande är biologiskt nedbrytbara produkter konstruerade och avsedda för ekologisk återvinning i industriella komposteringsanläggningar, där det skapas sekundära produkter typ organiska gödselmedel, etc. , vilket innebär en effektiv resursanvändning som skapar värde och ekonomisk tillväxt. På så sätt innebär organisk materialåtervinning att den biologiska nedbrytbarheten ingår i ett cirkulärt system.

EUBP menar att forskning kring biologisk nedbrytning i andra, alternativa miljöer måste göras och där man utvärderar vilka potentiella förmåner, som där kan uppnås. Tyvärr hänvisar EU-kommissionens nu antagna färdplan endast till hur man kan minska plastläckage till miljön, men EUBP menar att detta är inte den enda värdeskapande potentialen, som de biobaserade materialen erbjuder. Bioplastorganisationen uppmanar därför EU-kommissionen och alla berörda parter att även inbegripa mekanisk nedbrytning i begreppet ”recycling” och därvid begrunda hur biomaterialen står sig gentemot andra plastmaterial i detta sammanhang.

”European Bioplastics ser fram emot att kunna dela med sig av värdefull information kring standarder, certifieringar och beskrivningar kring bioplastindustrins produkter och de fördelar de erbjuder i en cirkulär ekonomi”, skriver EUBP avslutningsvis i sitt presmeddelande.

Jerry Pettersson/JP Press Agency © 2017

Related Posts