EUBP förutspår fortsatt stigande marknadsandelar för bioplast

Allt större efterfrågan och allt mer sofistikerade polymertyper, applikationer och produkter gör att den globala bioplastmarknaden fortsätter att växa och diversifieras.

Aktuell och förväntad total produktion av bioplaster 2018 – 2024. (Bild EUBP/ nova-Institute) (OBS! Klicka i bilden för större bild)

(2019-12-16) Det förutspår bioplastorganisationen European Bioplastics (EUBP) som i samarbete med forskningsinstitutet nova-Institute sammanställt dagens globala bioplastmarknad och dess förmodade utveckling fram till år 2024. Marknadsöversikten presenterades i samband med EUBP:s årliga konferens i Berlin i början av december.

2019 års globala produktionskapacitet av bioplaster (såväl bionedbrytbara som icke-bionedbrytbara) kommer att uppgå till ca 2,11 miljoner ton och år 2024 beräknas kapaciteten ha ökat till 2,43 miljoner ton, en ökning med ca 15 procent.

Men sett till den totala globala plastproduktionen, som uppgår till 359 miljoner ton, så utgör bioplasterna fortfarande bara en mycket liten del, mindre än en procent.

I marknadsöversikten framhålls att nya och innovativa biopolymerer, som biobaserad PP (polypropen) och PHA (polyhydroxyalkanoater) visar de högsta relativa tillväxthastigheterna.

Under år 2019 kom biobaserad PP in på marknaden i kommersiell skala med en stark tillväxtpotential och produktionskapaciteten av biobaserad PP förväntas nästan sexdubblas fram till 2024.

Fördelning av bioplasttyper av den globala bioplastproduktionen år 2019. (Bild EUBP/ nova-Institute) (OBS! Klicka i bilden för större bild)

PHA är en annan viktig polymerfamilj, vars produktionskapacitet väntas mer än tredubblas under de kommande fem åren. PHA-polyestrar är 100 procent biobaserade och biologiskt nedbrytbara och har ett stort antal fysikaliska och mekaniska egenskaper beroende på deras kemiska sammansättning.

När det gäller icke-biologiskt nedbrytbara bioplaster som biobaserad PE (polyeten) och biobaserad PET (polyetentereftalat) så förväntas den globala produktionen av bio-PE att fortsätta växa, medan den tidigare förväntade ökningen av bio-PET inte bara har avstannat utan till och med minskat. I stället har fokus förskjutits till utvecklingen av PEF (polyetenfuranoat), som är en ny biopolymer, som väntas komma in på marknanden om några år. PEF är jämförbart med PET men 100 procent biobaserad och sägs ha överlägsna barriär- och termiska egenskaper, vilket gör det till ett idealiskt material för förpackning av drycker, livsmedel och icke-livsmedelsprodukter.

Bio-PE, bio-PET och bio-PA (biopolyamider) svarar för cirka 44 procent av den totala globala bioplastproduktionen.

Översikt över användningsområden för bioplaster under år 2019. (Bild EUBP/ nova-Institute) (OBS! Klicka i bilden för större bild)

Biologiskt nedbrytbara plaster, inklusive PLA, PHA, stärkelseblandningar och andra, står för över 55,5 procent (över 1 miljon ton) av den globala produktionskapaciteten för bioplast. Produktionen av biologiskt nedbrytbar plast förväntas öka till 1,33 miljoner ton år 2024, särskilt på grund av PHA: s betydande tillväxthastigheter.

När det gäller olika användningsområden, så ökar bioplasterna sina andelar på alla områden, allt från förpackningar, cateringprodukter, konsumentelektronik, fordon, jordbruk/ trädgårdsodling och leksaker till textilier och ett antal andra segment.

Förpackningar utgör fortfarande det särklassigt största användningsområdet för bioplast med mer än 53 procent (1,14 miljoner ton) av den totala bioplastmarknaden under 2019. Men applikationsportföljen fortsätter stadigt att diversifieras och segment som fordon & transport samt bygg & konstruktion ökade sina andelar betydligt under 2019.

Den globala bioplastproduktionen per region för år 2019. (Bild EUBP/ nova-Institute) (OBS! Klicka i bilden för större bild)

När det gäller var bioplaster produceras i världen, så är det intressant att konstatera att Europa fortsätter att vara ett stort nav för hela bioplastindustrin när det gäller forskning och utveckling, medan de asiatiska länderna svarar för merparten av den fysiska produktionen av bioplaster. En fjärdedel av den globala produktionskapaciteten för bioplast finns idag i Europa, medan hela 45 procent av världens bioplast under 2019 producerades i Asien.

Översikt över användningen av världens totala jordbruksarealer. (Bild EUBP/ nova-Institute) (OBS! Klicka i bilden för större bild)

Mycket av det förnybara råmaterialet till bioplaster kommer från jordbruksprodukter. EUBP:s marknadsöversikt visar att under 2019 användes 0,79 miljoner hektar jordbruksmark till odling av bioråvaror, vilket var mindre än 0,02 procent av den totala globala jordbruksarealen på 4,8 miljarder hektar. Av dessa 4,8 miljonerna hektar jordbruksmark användes samma år 94 procent som betesmark och för produktion av foder och livsmedel.

Trots den marknadstillväxt, som förutses under de kommande fem åren, kommer landanvändningsandelen för bioplast att förbli cirka 0,02 procent, enligt EUBP:s rapport – vilket enligt organisationen visar att det inte finns någon konkurrens mellan markanvändningen för livsmedel, foder, etc. och markanvändning för produktion av råvaror till bioplaster…

Jerry Pettersson/JP Press Agency © 2019

Related Posts